REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Głównym celem projektu „Niepubliczne przedszkole Ocean Edukacji Rybka” jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty edukacji przedszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami na terenie gminy miejsko-wiejskiej Głogów i gm. ościennych poprzez dostosowanie oraz doposażenie placówki przedszkolnej do potrzeb 10 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty dla 10 dzieci z niepełnosprawnością oraz realizację kursów i szkoleń kwalifikacyjnych dla 8 nauczycieli w czasie trwania projektu. Cele szczegółowe: upowszechnienie wychowania przedszkolnego, w tym zwłaszcza wśród dzieci 3-4 letni i dzieci z niepełnosprawnościami; wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; poprawa jakości wychowania przedszkolnego. Cel projektu jest zgodny z celem szczegółowym działania 10.1 oraz podziałania 10.1.1 SzOOP RPO Dolnośląskie 2020, gdyż stanowi odpowiedź na potrzebę zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt poprzez swoje założenia przyczyni się do podniesienia kompetencji uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, jak również przyczyni się do rozwijania indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach, co wpisuje się w założenia 10 Osi priorytetowej SzOOP RPO Dolnośląskie 2020.

Wartość projektu: 204 540,90 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 173 859,76 zł

 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - POBIERZ

 

Niepubliczna Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna